Algemene voorwaarden START Autoservice B.V.

 

Tot stand gekomen op 12-02-2018.

Algemene Voorwaarden START Autoservice B.V., gevestigd aan Metaalstraat 3, 7483PD, te Haaksbergen, ingeschreven bij de KvK onder nummer 66807328.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

START Autoservice B.V.: START Autoservice B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 66807328.

Bedrijf: De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument: De Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die START Autoservice B.V. voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.

Dienstverlening op afstand: De overeenkomst tussen de wederpartij en START Autoservice B.V., waarbij in het kader van een door de START Autoservice B.V. georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.

Koop op afstand: De overeenkomst tussen de wederpartij en START Autoservice B.V., waarbij in het kader van een door de START Autoservice B.V. georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen START Autoservice B.V. en de wederpartij.

Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en START Autoservice B.V..

Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Wederpartij wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen START Autoservice B.V. en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met START Autoservice B.V., voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden START Autoservice B.V. en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met START Autoservice B.V. zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aanbiedingen

 1. Aanbiedingen worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. Alle aanbiedingen van START Autoservice B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding wanneer deze termijn is verlopen.
 3. De aanbieding geldt zolang de voorraad strekt.
 4. START Autoservice B.V. kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is START Autoservice B.V. daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij START Autoservice B.V. anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht START Autoservice B.V. niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 4 Annulering afspraak

De Wederpartij heeft het recht de Overeenkomst te annuleren.  

In geval van annulering is de Wederpartij het volledige honorarium of een gedeelte van het Honorarium verschuldigd. De Wederpartij is verplicht bij annulering van:

 • 1 werkdag voor aanvang 80% van het Honorarium te voldoen;
 • 2 werkdagen voor aanvang 50% van het Honorarium te voldoen;

In geval van overmacht is de Wederpartij is niet verplicht het volledige of een gedeelte van het Honorarium te voldoen.  

Artikel 5 Uitvoering overeenkomst

 1. START Autoservice B.V. zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. START Autoservice B.V. heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan START Autoservice B.V..
 4. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft START Autoservice B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.
 5. De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 6 Prijzen en tarieven

 1. Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument zijn de prijzen en tarieven in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf zijn de prijzen en tarieven in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van START Autoservice B.V..
 4. Van alle bijkomende kosten zal START Autoservice B.V. tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.
 5. START Autoservice B.V. is gerechtigd te allen tijde de prijzen op de website te eenzijdig te wijzigen.

Artikel 7 Montage 

 1. Het Product wordt door START Autoservice B.V. op een door START Autoservice B.V. aangewezen plaats of plaatsen gemonteerd. START Autoservice B.V. zal ten tijde van de montage zorg dragen voor het ter beschikking stellen voldoende deskundig personeel.
 2. Na de montage zal in aanwezigheid van de Wederpartij een inspectie en beproeving plaatsvinden. START Autoservice B.V. verbindt zich deskundig personeel ter beschikking te blijven stellen, totdat de beproeving tot een voor beide partijen bevredigend resultaat heeft geleid. 
 3. Na de montage en inspectie zal START Autoservice B.V. aan de Wederpartij gedurende één week instructiepersoneel ter beschikking stellen om het personeel van de Wederpartij te instrueren omtrent het gebruik, het onderhoud en de reparatie van het geleverde Product.  
 4. Het voorgaande is niet van toepassing indien het gebruik, het onderhoud en de reparatie aan de Wederpartij bekend is of geacht moeten worden bekend te zijn.  
 5. De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, dan wel op het moment dat deze gemonteerd zijn, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.
 6. Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Artikel 8 Uitvoeringstermijnen

 1. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de START Autoservice B.V. opgegeven termijn.
 2. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 3. Indien START Autoservice B.V. gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan START Autoservice B.V. heeft verstrekt.
 4. Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Wederpartij START Autoservice B.V. schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij START Autoservice B.V. alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat START Autoservice B.V. zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat START Autoservice B.V. binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 9 Vertraging en onderbreking  

 1. Indien zich vertraging tijdens de uitvoering van de Opdracht voortdoet, dient START Autoservice B.V. de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk, binnen redelijke termijn, schriftelijk van op de hoogte te stellen.  
 2. De opdrachtgever is gerechtigd de Opdracht te onderbreken door middel van een schriftelijke vermelding, met daarin inbegrepen geldige gronden, aan START Autoservice B.V.. 
 3. Wordt de vervulling van de opdracht vertraagd of onderbroken en is dit START Autoservice B.V. niet toe te rekenen, dan is de Wederpartij verplicht op declaratie van de gemaakte kosten van START Autoservice B.V. aan deze te vergoeden, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de schriftelijke mededeling. 
 4. De Wederpartij is tevens verplicht te vergoeden de schade die START Autoservice B.V. lijdt als gevolg van de onderbreking en/of de vertraging.  

Artikel 10 Risico-overgang en opslag  

 1. De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van START Autoservice B.V.. 
 2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.  
 3. Indien om welke reden ook de Wederpartij niet in staat is het product op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor transport, zal START Autoservice B.V., als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de Wederpartij het product bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de Wederpartij bezorgd zijn.  
 4. De Wederpartij is verplicht aan START Autoservice B.V. de opslagkosten volgens het bij START Autoservice B.V. gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat het product voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de Overeenkomst overeengekomen leveringsdatum. 

Artikel 11 Betaling

 1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door START Autoservice B.V. aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Betaling geschiedt vooraf door middel van elektronisch betalen bij afname van de dienst.
 3. Betaling bij oplevering dient te geschieden door middel van pinnen op locatie bij START Autoservice B.V.
 4. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 5. START Autoservice B.V. is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Wederpartij te factureren. Facturatie vindt vooraf plaats.
 6. START Autoservice B.V. en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
 7. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 8. Na het verstrijken van 7 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
 9. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van START Autoservice B.V. en de verplichtingen van de Wederpartij jegens START Autoservice B.V. onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 Incassokosten

 1. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
 2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft START Autoservice B.V., voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
 3. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft START Autoservice B.V., voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
 4. Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft START Autoservice B.V. pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat START Autoservice B.V. de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 7 dagen te voldoen.
 5. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door START Autoservice B.V. in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van START Autoservice B.V. totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
 2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
 3. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

 1. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft START Autoservice B.V. het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of is START Autoservice B.V. bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Voorts is START Autoservice B.V. bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
 • na het sluiten van de Overeenkomst START Autoservice B.V. omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever een betalingsachterstand van meer dan twee maanden heeft;
 • de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op zijn eigendom. 

     2. Ontbinding geschiedt schriftelijk en zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de Overeenkomst wordt
         ontbonden, zijn de vorderingen van START Autoservice B.V. op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15 Overmacht

 1. Een tekortkoming kan niet aan START Autoservice B.V. of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop START Autoservice B.V. geen invloed kan uitoefenen en waardoor START Autoservice B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoer belemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door START Autoservice B.V. in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.
 4. START Autoservice B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat START Autoservice B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.
 5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
 6. Zowel START Autoservice B.V. als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 7. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt START Autoservice B.V. zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtsituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
 8. Indien START Autoservice B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is START Autoservice B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 16 Garanties

 1. START Autoservice B.V. garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. START Autoservice B.V. garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.
 2. START Autoservice B.V. garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
 3. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.
 4. Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.
 5. Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal START Autoservice B.V., na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.
 6. Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.
 7. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat START Autoservice B.V. in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 8. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar START Autoservice B.V. geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Artikel 17 Onderzoek en reclame

 1. De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 14 dagen na aflevering, te onderzoeken. De Wederpartij is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
 2. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na levering van het Product schriftelijk aan START Autoservice B.V. gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 3. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan START Autoservice B.V. gemeld te worden.
 4. Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 14 dagen na ontdekking ervan aan START Autoservice B.V. gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 5. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
 6. De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Wederpartij terugzenden van het gebrekkige Product zal START Autoservice B.V. aan de Wederpartij vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door START Autoservice B.V. nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Wederpartij START Autoservice B.V. niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd.
 7. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij START Autoservice B.V. binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.
 8. Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling, tenzij de gekochte zaken geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 18 Aansprakelijkheid

 1. De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Wederpartij. START Autoservice B.V. is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van START Autoservice B.V..
 2. START Autoservice B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. START Autoservice B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat START Autoservice B.V. is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor START Autoservice B.V. kenbaar behoorde te zijn.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van START Autoservice B.V. of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 5. Indien START Autoservice B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van START Autoservice B.V. beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door START Autoservice B.V. aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat START Autoservice B.V. overeenkomstig de verzekering en/of garagepolis draagt.
 6. De Wederpartij dient de schade waarvoor START Autoservice B.V. aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan START Autoservice B.V. te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 7. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens START Autoservice B.V. vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 19 Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart START Autoservice B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.
 2. Indien START Autoservice B.V. door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden START Autoservice B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van START Autoservice B.V. en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 20 Verjaringstermijn

 1. Voor alle vorderingen jegens START Autoservice B.V. en de door START Autoservice B.V. (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.
 2. Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij START Autoservice B.V. ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 21 Privacy en cookies

 1. De gegevens en informatie die de Wederpartij aan START Autoservice B.V. verstrekt, zal START Autoservice B.V. zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 2. Bij het bezoeken van onze website kan START Autoservice B.V. informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
 3. De informatie die START Autoservice B.V. verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
 4. START Autoservice B.V. mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
 5. Het is START Autoservice B.V. niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 6. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak START Autoservice B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en START Autoservice B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is START Autoservice B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
 7. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
 8. De Wederpartij gaat akkoord dat START Autoservice B.V. de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.
 9. START Autoservice B.V. behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 22 Wijziging algemene voorwaarden

 1. START Autoservice B.V. heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
 3. START Autoservice B.V. zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
 4. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
 5. Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 23 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij START Autoservice B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 24 Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 66807328.

 

Algemene Voorwaarden